Wetenschap & Technologie doet er toe

TT.delft.025In 2020 moeten alle basisscholen Wetenschap & Technologie in hun programma hebben opgenomen. Veel scholen zijn nu al actief op het gebied van technologieonderwijs. Op deze scholen ontwikkelen kinderen hun talenten met Ontdekkend, Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren. Wetenschap & Technologie prikkelt de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen.

Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland 

Binnen het EWT Zuid-Holland bundelen schoolbesturen, wetenschapsknooppunten, pabo’s en het bedrijfsleven hun krachten om schoolbesturen en scholen te ondersteunen bij het invoeren en op hoger niveau brengen van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs. Het EWT Zuid-Holland verbindt de wetenschap met de schoolpraktijk, versterkt de onderzoekende houding van leraren, leerlingen en ouders en stimuleert en voedt onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Scholen kunnen bij het EWT terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum.

Onze visie

Voor onze visie laten wij ons leiden door de definitie zoals wij die vinden in het leerplankader van SLO. Wetenschap & Technologie is een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap & Technologie begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen. Onderwijs in W&T stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren (OOL), waarmee ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ICT-geletterdheid. En het brengt kinderen kennis bij over de wereld. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn gezondheid, natuur en ruimte, de technologische, bebouwde en maatschappelijke omgeving, hoe die in het verleden tot stand is gekomen en hoe we daar nu en in de toekomst op een duurzame en veilige manier mee om kunnen gaan.

In onze roadmap leest u alles over de plannen van EWT Zuid-Holland.