Innovatiespots

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. De afgelopen twee schooljaren zijn er verschillende innovatieprojecten op scholen gestimuleerd en gesubsidieerd vanuit het EWTZH.

Opbrengsten subsidie aanvragen

Met trots presenteren wij u de opbrengsten van de volgende vier Innovatiespots. Daaronder kunt u lezen over onze elf nieuwe Innovatiespots.

Co-design with kids

Co-design with kids richt zich op het ontwikkelen van een praktijkgerichte aanpak voor ontwerpen voor echte opdrachtgevers op basisscholen.

E-learning ontwerpend leren

De gratis e-learning module ‘Ontwerpend leren’ stimuleert leerlingen zélf mogelijkheden te zien en problemen op te lossen: wat nou als…?

Samen in de klas

Met dit lesprogramma geven leerkrachten en ouders samen een les rondom W&T, waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen expertise en/of passie.

Duurzaamheidsfabriek

Het LeXlab, onderdeel van Fieldlab de Duurzaamheidsfabriek, richt zich op technologiepromotie in de regio Drechtsteden.

Innovatiespots 2017-2018

Ook het schooljaar 2017-2018 is er vanuit het EWTZH subsidie beschikbaar gesteld voor schoolbesturen voor het uitvoeren van nieuwe of bestaande innovaties met betrekking tot Wetenschap & Technologie. Tijdens de eerste tranche zijn er vijf Innovatiespots gehonoreerd. En tijdens de tweede tranche zijn er nog eens zes Innovatiespot gehonoreerd. Deze elf projecten hebben subsidie vanuit EWTZH ontvangen:

Talentweken

Talentweken is een investering in kind én leerkracht. Om hun eigen toekomst te ontwerpen is het voor leerlingen van belang om te weten wat ze in hun mars hebben en hun talenten te kennen. Tijdens Talentweken gaat een klas bovenbouwleerlingen met hun leerkracht een (mid)week intern bij een prachtige oude boerderij in Pijnacker/ om via een gevarieerd aanbod aan activiteiten ondergedompeld te worden in Talentgericht werken, W&T en Onderzoekend & Ontwerpend leren. Zo leren zij (h)erkennen waar hun talenten liggen, waar ze goed in zijn en zetten zo belangrijke stappen op weg naar een toekomst die bij hen past.

Interactieve technieken voor de jeugd

Binnen deze pilot wordt er een start gemaakt met het creëren van een digitale educatieve 3Domgeving, zodat de kerndoelen 42, 44 en 45, aansluitend bij de 7 werelden van techniek, interactief aangeboden worden. Op deze wijze kunnen leerlingen bijvoorbeeld het menselijk lichaam of een straalmotor verkennen.

Werkvormkaarten ontwerpend leren

ln het ontwerpatelier van de Lucas Academie hebben afgelopen 2 jaar leerkrachten basisonderwijs van Lucasonderwijs samengewerkt met experts vanuit o.a. TU Delft en Meeple op het gebied van ontwerpend leren. Samen zijn verschillende projecten, lesactiviteiten en werkvormen ontwikkeld en uitgetest, waaronder de conceptversie van werkvormkaartjes ontwerpend leren, de leerkrachten in staat om hun eigen ontwerpprojecten vorm te geven, in elk gewenst thema. Binnen deze aanvraag worden de werkvormkaartjes verder uitgewerkt en komt er een fysieke kaartenset voor gebruik in de klas.

Proeftuin Technasiumaanpak voor basisscholen met O&O opdrachten uit de praktijk

Tijdens de proeftuin doen 5 koploperscholen van Lucas Onderwijs op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren gezamenlijk ervaring op met opdrachten uit de praktijk, waarbij de aanpak geïnspireerd is op de Technasium aanpak voor het middelbaar onderwijs. De TU Delft, de provincie Zuid-Holland, Siemens en de gemeente Den Haag fungeren als opdrachtgever in een proeftuin te willen fungeren. Bij de opdrachten staat het thema duurzaamheid centraaI en maken de leerlingen kennis met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen bètatechniek.

Samen in de klas

Samen in de klas nodigt leerkrachten en ouders uit om samen lessen rondom W&T te geven, waarbij ouders inhoudelijk bijdragen vanuit eigen expertise en passie. Dit project bestaat als dankzij de innovatiesubsidie, maar wordt door de subsidie van 2018 doorontwikkeld, uitgebreid, verspreid en verduurzaamd. Kortom: Samen in de Klas gaat landelijk!

SAMEN AAN DE SLAG MET W&T, LEERKRACHTEN LEREN VAN STUDENTEN VISA VERSA

Studenten van de Pabo Thomas More gaan aan de slag met Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) en W&T. Studenten uit verschillende jaren en richtingen zijn hierbij betrokken en opereren vanuit een heuse taskforce. Zo geven studenten lessen en vindt er onderzoek plaats naar de leermogelijkheden in de schoolomgeving met betrekking tot OOL. Daarnaast wordt er binnen Thomas More gewerkt aan een innovatielokaal, welke gereed moet zijn in schooljaar 2019-2020. Het ultieme doel van Pabo Thomas More is om deze activiteiten standaard op te nemen in het reguliere curriculum.

EEN LEERLIJN ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN VOOR HET INTERGRAAL KINDCENTRUM

Schoolbestuur PIT biedt 'opvang en onderwijs' geïntegreerd aan, waardoor kinderen van 0 t/m 12 op de scholen terecht kunnen. Scholen die allen beschikken over een Integraal KindCentra (IKC). Binnen PIT is er voor de leerlingen van 0 t/m 4 jaar nog geen doorgaande leerlijn voor Onderzoekend en Ontwerpend leren beschikbaar. Daar komt verandering in! Aan de hand van een nulmeting, intervisie groepen en collegiale consultaties wordt deze leerlijn ontwikkeld. Een leerlijn die niet alleen uitgerold wordt binnen de PIT-scholen, maar ook beschikbaar komt voor andere IKC.

WNT (WETENSCHAP, NATUUR EN TECHNOLOGIE) LAB VOOR HET JUNIOR EN TIENER COLLEGE

Het Tienercollege biedt onderwijs aan leerlingen van ongeveer 10 jaar tot 14 jaar. Hierdoor krijgen leerlingen op jongere leeftijd al vakken op het niveau van het voortgezet onderwijs. Het Tienercollege is uitgebreid met het Junior College en mogelijk later met het Peutercollege. De didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren past heel goed bij de leerlingen van het Tiener- en Juniorcollege. Het Tienercollege gaat een doorgaande leerlijn ontwikkelen van 4 t/m 14 (misschien zelfs wel 18) jaar. Mogelijk wordt de leerlijn zelfs uitgebreid met een voorschoolse periode. Om deze leerlijn ook pedagogisch en didactischt te laten landen worden de leerkrachten en docenten hierin goed gecoacht en vinden er onder begeleiding teambijeenkomsten plaats.

SKILL BASED LEARNING @ STICHTING KLASSE

Stichting Klasse gaat onderzoek verrichten om tot een Skilllab te komen. Een lab waarin het draait om Skill Based Learning en gekoppeld is aan de 21ste -eeuwse vaardigheden, zoals Creatief denken en handelen, ICT Basisvaardigheden, Media wijsheid en Computational thinking. Tijdens een gedegen onderzoek naar reeds bestaande fab labs en maker space wordt goed in kaart gebracht wat er wel en wat er niet werkt. Parallel hieraan vindt een visie- en cultuur onderzoek plaats. Het streven is om één of meerdere skillabs gereed te hebben in het  schooljaar 2019 – 2020.

VIERTRAPSAANPAK O&O LEREN IN EEN ACHTERSTANDSWIJK

De Prins Bernard school staat in de achterstandswijk Oud Krispijn in Dordrecht. Jaren lang werd het  techniek onderwijs op deze school op zeer traditionele wijze gegeven. In 2017 is hier verandering in gekomen en is de school gestart met de didaktiek van Onderzoekend en Ontwerpend leren. En met succes! Het schoolbestuur wil deze aanpak nu verder uitrollen binnen al zijn scholen. Dit uitrollen gebeurt via de  viertrapsaanpak met daarin de volgende stappen: 1) OOL binnen de klas 2) OOL in het W&T lokaal 3) OOL op het VMBO en 4) OOL overdragen door leerlingen groep 7-8 aan leerlingen van groep 5-6. De school en het schoolbestuur gebruikt hiervoor opdrachtbakken, welke worden aangepast naar het niveau van de leerling.

HET WETENSCHAPLAB ALS MIDDEL OM GEPERSONALISEERD LEREN ONTWERPEN & ONDERZOEKEN DOOR TE ONTWIKKELEN

De Eerste Westlandse Montessori school in Monster EWMM is met betrekking tot W&T jarenlang een vindplaats- en voorbeeldschool geweest. Deze school heeft al de mooiste ontwikkelingen op zijn naam staan en beschikken inmiddels over een eigen curriculum, didaktiek én methodiek met betrekking tot W&T. Daarnaast is er een eigen houding in gang gezet bij leerlingen en leerkrachten. Om de leerlingen nieuwsgierig te maken – en houden – wil de school dat de leerlingen zelfverantwoordelijk/zelfsturend aan de slag gaan met Onderzoekend en Ontwerpend leren. Deze houding wordt gestimuleerd door het inzetten van gepersonaliseerd onderzoekend leren in het wetenschapslab. Dit alles wordt vastgelegd in een documentaire. Ook gaat de school tools ontwikkelen voor gepersonaliseerd ontwerpend leren.