Aanvragen subsidie Innovatiespots PO

Tweede tranche subsidie aanvraag komend schooljaar bij het EWTZH voor Innovatiespots PO

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH) ondersteunt
schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. De afgelopen
twee schooljaren zijn er verschillende innovatieprojecten – genaamd Innovatiespots – op scholen
gestimuleerd en gesubsidieerd vanuit het EWTZH. Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Bij een
Innovatiespot gaat het om het ontwikkelen en (succesvol) invoeren van een nieuwe of verbeterde
aanpak met betrekking tot Wetenschap & Technologie binnen de scholen van het schoolbestuur.

Ook komend schooljaar 2018 – 2019 is er vanuit het EWTZH subsidie beschikbaar voor
schoolbesturen en scholen voor het uitvoeren van nieuwe of bestaande innovaties met betrekking
tot Wetenschap & Technologie. Het EWTZH heeft € 245.000,– aan subsidie beschikbaar voor
ongeveer 12 Innovatiespots. De minimale bijdrage voor een Innovatiespot is € 5.000,–. Er is dus geen
maximum bij deze subsidieaanvraag. De beste Innovatiespot aanvragen komen in aanmerking voor
een subsidie. Voor de zomervakantie 2018 wordt bekend gemaakt welke aanvragen gehonoreerd
zijn.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de Innovatiespot aanvraag:

• gedaan worden door een schoolbestuur en/of de scholen uit de provincie Zuid-Holland;
• duidelijk beschrijven hoe het schoolbestuur actief aangehaakt is;
• beschreven worden in het motivatieformat; (Zie bijlage);
• een heldere begroting hebben (Zie bijlage);
• in de begroting cofinanciering opnemen. (Cofinanciering mag in financiële middelen, maar ook In kind zijn, dat wil zeggen inzet van uren door eigen personeel);
• gaan over Wetenschap & Technologie;
• een relatie hebben met de 21ste -eeuwse vaardigheden;
• een samenwerking hebben met externe partij/-en;
• aangeven welke kwalitatieve opbrengsten behaald worden;
• aangeven welke kwantitatieve opbrengsten behaald worden;
• aangeven hoe de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten gemonitord gaan worden;
• de uitkomsten gedeeld worden met andere scholen. bijvoorbeeld bij W&T Cafés;
• aangeven met wie en hoe de opbrengsten duurzaam ingebed worden.

Daarnaast:
• per schoolbestuur één subsidie aanvraag voor 2018-2019!
• 100% subsidie voor materialen wordt niet gehonoreerd!
• 100% subsidie voor professionalisering wordt niet gehonoreerd!

Procedure met betrekking tot subsidieaanvraag Innovatiespot 2018-2019

STAP 1.

Tijdens de startbijeenkomst op 4 april zijn tips en tricks gedeeld voor het doen van een goede subsidieaanvraag met betrekking tot de Innovatiespots.

STAP 2.

De aanvraagformulieren voor de subsidie zijn beschikbaar. Het schoolbestuur dient
het ingevulde formulier samen met de begroting in voor 4 juni 2018 in bij EWTZH. De aanvraag moet
ondertekend zijn door het bevoegd gezag en gemaild worden naar h.vandenbemt@gmail.com

STAP 3.

Om er voor te zorgen dat de subsidieaanvraag kans van slagen heeft, kijkt in mei een critical friend
mee met de aanvraag. Wanneer u gebruik wilt maken van een critical friend kunt u een mail sturen naar
h.vandenbemt@gmail.com.

STAP 4.

Na 4 juni vindt er een selectie plaats van de ingediende aanvragen en begrotingen door een
onafhankelijke commissie. Deze commissie adviseert het Dagelijks Bestuur van het EWTZH. Er wordt
hier bekeken of de aanvraag volledig is en voldoet aan de opgegeven eisen. Wanneer dit het geval is
wordt 8 juni het schoolbestuur uitgenodigd om op 20 juni de Innovatiespot te pitchen.

STAP 5.

Het EWTZH besluit aan de hand van het aanvraagformulier, de begroting en de pitch of
de subsidie wel of niet wordt toegekend. Voor 1 juli wordt duidelijk of de subsidie al dan
niet wordt toegekend.

Overeenkomst

Indien de subsidie wordt toegekend, wordt er een overeenkomst opgesteld tussen het schoolbestuur en het EWTZH. Wanneer de overeenkomst is getekend door beide partijen wordt 80% van de subsidie overgemaakt op de rekening van het bestuur. De overige 20% wordt overgemaakt wanneer alle afspraken in de overeenkomst zijn nagekomen. Wanneer de som van alle aanvragen boven de € 245.000,– komt, zullen alle Innovatie spots naar rato worden gesubsidieerd.

Tijdspad

Hierbij de data onder voorbehoud:
4 april 2018 – Startbijeenkomst
Begin april 2018 – Aanvraagformulieren te downloaden
Mei 2018 – Critical friend gesprekken
4 juni 2018 – Deadline indienen aanvragen en begroting
20 juni 2018 – Pitch van 13.30 – 15.30 uur
1 juli 2018 – Bericht wel/niet toekenning subsidie

Download hier bovenstaande informatie en hier het aanvraagformulier.